MENUMENU
Program

Program

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Najważniejszym naszym celem jest ukierunkowywanie i wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, rozbudzanie zainteresowań, kreatywności, odnajdywanie uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości, a także zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pragnień dzieci. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej MEN, opartą na idei zrównoważonego rozwoju, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne.

Wspieramy indywidualny potencjał każdego dziecka i dbamy o rozwój intelektualny, kształcenie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, percepcji wzrokowej, słuchowej, myślenia poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i tematyczne a także warsztaty z psychologiem, terapię logopedyczną i inne formy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, szczególnie w przypadku posiadania opinii i orzeczeń.

W przedszkolu dajemy dzieciom możliwość poznawania języka angielskiego poprzez zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych z nauczycielami filologami oraz zajęcia z Native Speakerem.
W naszym przedszkolu dbamy również o rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w języku polskim, w tym o poprawną wymowę, artykulację, kulturę wypowiedzi, wzbogacanie słownika dzieci. Aby wspomóc powyżej wspomniane umiejętności prowadzimy również zajęcia z glottodydaktyki, metodą Prof. Bronisława Rocławskiego, których celem jest przygotowanie dzieci do nauki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Troszczymy się również o rozwijanie myślenia logicznego i matematycznego u dzieci. W przedszkolu wprowadzone są zajęcia z elementami „Dziecięcej matematyki” wg koncepcji Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

W przedszkolu rozpoznaje się i zaspokaja potrzeby i możliwości dzieci, a także monitoruje indywidualny rozwój każdego dziecka. Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez specjalistów: psychologa, logopedę, terapeutę, pedagoga specjalnego oraz nauczycieli, a także współpracuje w tym zakresie z rodzicami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Przedszkole wyposażone jest w odpowiednią salę do IS (Integracji Sensorycznej), pomoce i sprzęt dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Prowadzimy planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach: prawda, dobro, sprawiedliwość, demokracja, przyjaźń, współpraca, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja. Szczególną wagę przywiązujemy do upowszechniania zasad kultury osobistej, kształtowania otwartości na innych ludzi, respektowania ich odrębności, uczuć i woli oraz kształtowania wrażliwości na problemy w środowisku przyrodniczym i społecznym. Wychowujemy do poszanowania roślin i zwierząt. Wprowadzamy podstawowe zasady funkcjonowania w grupie poprzez ustalanie reguł, praw i obowiązków oraz naukę ich przestrzegania. Dzieci uczą się współdziałania w zespole, prawidłowej komunikacji, nawiązywania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi, co daje im możliwość docenienia przynależności do grupy, wartości wspólnego tworzenia i bycia razem.
Przedszkole podejmuje również działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka, odwagi, samodzielności, wyrażania siebie, a także kształtowania odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz łagodnego znoszenia stresów i porażek.